Burmistrz Ogłasza konkurs na Dyrektorów placówek Oświatowych.

765

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska Dyrektorów Publicznych Przedszkoli i Szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce:

1) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych,

2) Szkoła Podstawowa im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie,

3) Publiczne Przedszkole Nr 1 ‘Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach

treść zarządzenia nr ROSP.0050.45.2022

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska

dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych

przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora …………………………………………………………………………………………………… (wpisać nazwę i adres szkoły, której konkurs dotyczy)w terminie do dnia 15 czerwca 2022r., do godz. 15:00  w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach,  I Piętro, pok. nr. 10 lub na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

      Jerzy Łukasz Walczak

Więcej informacji i szczegółów bezpośrednio na stronie :

https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej