Projekt uchwały programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

510

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Propozycje zapisów w projekcie składać można w dniach 14 – 30 września 2021 roku do Referatu Kultury, Sportu oraz Promocji pok. 6 przy ul. Ostrowskiej 8 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: kultura@noweskalmierzyce.pl   

Pełna treść programu współpracy znajduje się w załączniku: Załącznik:  Projekt uchwały programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

§ 1

 1. Program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwany dalej „programem”, stanowi element polityki społeczno- finansowej gminy.
 • Dla bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z organami gminy.
 • Władze samorządowe podejmować będą, we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działania służące rozwojowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, stwarzać warunki dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
 • Program określa cele, zasady, zakres, okres i formy współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

 1. Celem głównym Rocznego Programu jest rozwój współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi.
 2. Celami szczegółowymi są:
 3.  promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich poprzez umacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,
 4. tworzenie warunków i narzędzi do prezentacji dorobku organizacji realizujących zadania zlecane przez samorząd oraz promowania ich osiągnięć i przedsięwzięć,
 5. otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych,
 6. poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
 7.  stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
 8. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 9. rozwój i promocja wolontariatu.

§ 3

Współpraca Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

                                                                       § 4

 1. Ze strony Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce program realizują:
  1. Rada Gminy i Miasta – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej
   i finansowej gminy;
  1. Burmistrz Gminy i Miasta- w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy i innych form pomocy;
  1. Urząd Gminy i Miasta – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem
   i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródła finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych, konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Zakłada się także współpracę z innymi instytucjami zajmującym się III sektorem jak np. Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ARiMR itp.

§ 5

Zakres współpracy obejmuje:

 1. Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
 • Oddawanie do użytkowania bądź wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania na preferencyjnych warunkach lokali, budynków lub obiektów komunalnych oraz udostępnienia ich na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 • Promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
  w mediach.
 • Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 • Współpracę przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 • Współpracę w pozyskiwaniu środków spoza budżetu Gminy oraz wdrażanie narzędzi ekonomii społecznej.
 • Koordynację działań w celu rozwiązywania problemów społecznych.
 • Wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów.

§ 6

 1. Formy współpracy obejmują:
 2. zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
 4. konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 5. udostępnienie organizacjom lokali na szkolenia, konferencje itp.
 6. Wsparcie merytoryczne i techniczne.
 • Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz
  o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań
  publicznych podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w formie zarządzenia.
 • Współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:
 1. opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
  1. promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł;
  1. konsultacje projektów na etapie ich przygotowania.
 • Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
  z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu.
 • Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, nie mogą być udzielone na:
 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na podstawie przepisów szczególnych,
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 4.  udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 5. działalność polityczną i religijną,
 6. inne koszty niż określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

§ 7

Ustala się na 2022 rok priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków planowanych na realizację programu:

PriorytetyKwoty
Kultura i sztuka  125.000 zł
Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów.  430.000 zł
  Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.  80.000 zł
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.  25.000 zł
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  20.000 zł
Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.  15.000 zł
Edukacja, oświata i wychowanie.15.000 zł

§ 8

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi obowiązuje od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku i realizowany jest w roku budżetowym 2022.

§ 9

Na realizację powyższych zadań w 2022 roku przeznacza się z budżetu środki na dotację w wysokości do 710.000,00 zł.

§ 10

 1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje zarządzeniem Burmistrz na wniosek komórki organizacyjnej Urzędu prowadzącej postępowanie konkursowe.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby.
 3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji, przy czym nie mogą oni reprezentować ani pełnić funkcji w organach statutowych podmiotu biorącego udział w konkursie.
 4. Nabór przedstawiciela lub przedstawicieli organizacji do prac w komisji konkursowej prowadzi się za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń. W przypadku braku zgłoszeń lub naruszenia § 10 ust.3 komisja obraduje bez takowych przedstawicieli.
 5. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 6. Na ocenę ofert składa się ocena formalna i merytoryczna zgodnie z zasadami określonymi w drodze zarządzenia Burmistrza.
 7. Komisja konkursowa przystępuje do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, dokonując następujących czynności:
  1. zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty,
  1. sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu,
  1. ocenia złożone oferty pod względem formalnym,
  1. po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, członkowie komisji konkursowej dokonują punktowej oceny w skali od 0 do 100 punktów. Ostateczna ocena merytoryczna oferty jest średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków komisji konkursowej. Komisja konkursowa rekomenduje do dofinansowania oferty, które uzyskały największą ilość punktów. Rekomendacja zawiera propozycję kwoty przyznanego dofinansowania.
 • Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego.
 • Dokumentację związaną z procedurą powołania oraz pracą komisji konkursowej prowadzi komórka organizacyjna, bądź jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1.
 • Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania komisja konkursowa ocenia ofertę za pośrednictwem systemu Witkac.

§ 11

 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi uzgodniony i opiniowany jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na podstawie art. 5 pkt. 2 i 5 art. i art. 5a. Sposób konsultacji określa się zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta.
 2. Zasady konsultowania programu współpracy określone zostały w uchwale Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr III/15/11 z 28.01.2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niniejszy program został skonsultowany zgodnie z przywołanymi wcześniej zasadami.

§ 12

 1. Za sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi odpowiedzialny jest Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, który przedstawia sprawozdanie Burmistrzowi.
 2. Burmistrz przedstawia sprawozdanie Radzie Gminy i Miasta.
 3. Burmistrz dokonuje oceny realizacji zadań wynikających z programu współpracy w oparciu o kryteria:
 4. liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu,
 5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
 6. wysokość środków finansowych własnych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe.

Źródło: https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/projekt-uchwaly-programu-wspolpracy-gminy-i-miasta-nowe-skalmierzyce-z-organizacjami-0