Informacje dot. zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2021 oraz programu usuwania folii rolniczej

533

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców  Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

–        folii rolniczych,

–        siatki i sznurka do owijania balotów,

–        opakowań po nawozach,

–        Big Bagów.

Prosimy, aby wniosek był wypełniony rzetelnie. Nie będą przyjmowane odpady:

–        od osób które nie złożyły wniosku w wyznaczonym terminie przez co nie zakwalifikowały się do programu

–        w ilości przewyższającej zadeklarowaną we wniosku

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 w terminie do 27.08.2021 r.

Wnioski można pobrać tutaj bądź w tut. Urzędzie pokój nr 31.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Informacje dot. zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2021

Przypominamy, że w okresie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku, każdy rolnik (producent rolny) będący w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta odpowiedni wniosek. W związku z powyższym, przypominamy również o obowiązujących w Urzędzie zasadach przyjmowania interesantów, w szczególności o obowiązku utrzymywania dystansu 2 metrów, noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk (dozowniki z płynem dezynfekcyjnym znajdują się na każdym piętrze Urzędu).

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego podobnie jak w pierwszym terminie odbywać się będzie na parterze w pokoju numer 1 (sala ślubów).

W celu uniknięcia tworzenia się kolejek, zachęcamy do jak najwcześniejszego składania wniosków oraz nie pozostawienia tej sprawy na koniec ustalonego terminu.

Jednocześnie publikujemy poniżej informację, jak należy wypełnić wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

I. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Należy podać nazwę organu nie używamy skrótów:

Właściwa forma: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

II. DANE EWIDENCYJNE WNIOSKODAWCY

– imię/imiona i nazwisko,

– nr PESEL,

– adres.

III. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ ŚREDNIEJ ROCZNEJ LICZBIE BYDŁA

-powierzchnia posiadanych użytków rolnych położonych na obszarze gminy Nowe Skalmierzyce musi być aktualna na dzień 1 lutego,

-w przypadku dzierżawionych gruntów dołącz umowę dzierżawy bądź złóż oświadczenie

  • DODATKOWO składając oświadczenie o średniej rocznej liczbie bydła dołącz do pierwszego wniosku składanego w danym roku:

Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o Dużych Jednostkach Przeliczeniowych za rok poprzedzający złożenie wniosku.

IV. INFORMACJĘ O ZAŁĄCZNIKACH

Integralną częścią wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są FAKTURY, które powinny:

-być czytelne,

-dotyczyć zakupu oleju napędowego,

-nie zawierać błędów w danych nabywcy:

Przykład prawidłowych danych nabywcy:

Jarosław Nowak

ul. Kaliska 12

63-460 Biskupice Ołoboczne

lub:

Jarosław Nowak

ul. Kaliska 12, Biskupice Ołoboczne

63-460 Nowe Skalmierzyce

– stanowić dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:

SIERPIEŃ: Faktury – od 1 lutego do końca lipca.

Wszelkie faktury zawierające literówki w danych nabywcy, błędy w adresie (np. skróty w nazwie miejscowości, literówki, zły kod pocztowy); wyblaknięte lub nieczytelne; zostaną przedstawione za zły okres poprzedzający miesiąc złożenia wniosku będą odrzucane.

V. PODPISY POZOSTAŁYCH WSPÓŁPOSIADACZY  Z WYJĄTKIEM WSPÓŁMAŁŻONKA

Źródło:
https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/program-usuwania-folii-rolniczej
https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/informacje-dot-zwrotu-podatku-akcyzowego-w-sierpniu-2021