Absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

654

16 czerwca 2021 r. burmistrz Jerzy Łukasz Walczak uzyskał od radnych jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w roku ubiegłym. Sesja Rady Gminy odbyła się na świeżo wyremontowanej świetlicy w Strzegowie. Debatę i głosowanie poprzedziło przedstawienie przez Włodarza raportu o stanie gminy za rok 2020. Zawarte są w nim szczegółowe dane o funkcjonowaniu Urzędu Gminy i działaniach podjętych przez samorząd. Raport poniżej.

Galeria:

Sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2020 rok:

Rok 2020 był szczególnie trudnym rokiem. Epidemia wirusa COVID – 19 i jej skutki związane z różnego rodzaju ograniczeniami działalności gospodarczej, ryzykiem gwałtownej utraty dochodów podatkowych oraz znacznego wzrostu bezrobocia czy też ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek budżetowych zmusiły samorząd gminy do radykalnych działań.

W pierwszej kolejności nastąpiła istotna redukcja planowanych pierwotnie wydatków, w tym inwestycyjnych, które w miarę rozwoju sytuacji oraz zaistniałych faktów były stopniowo przywracane do budżetu. Korekcie zmniejszającej uległy adekwatnie planowane dochody z tytułu podatków i opłat, które obarczone były ryzykiem znacznego zmniejszenia.

Kolejnym problemem była potrzeba pomocy podmiotom gospodarczym. Negatywne skutki finansowe w wyniku dramatycznego obniżenia poziomu przychodów lub całkowitego wstrzymania działalności gospodarczej groziły znacznym ograniczeniem zatrudnienia a tym samym utraty dochodów z pracy dla wielu mieszkańców naszej gminy. Powyższe groziło dalszym obniżeniem dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uchwałą Nr XXV.215.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 kwietnia 2020 roku wprowadzone zostały zwolnienia z części 2020 roku z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz przedłużenie terminu płatności rat tego podatku. Pomoc była adresowana do podatników, przedsiębiorców, których przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o co najmniej 25% za dwa miesiące 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego.

Ostatecznie zrealizowany budżet przedstawia się następująco:

Dochody budżetu za 2020 rok wykonane zostały w wysokości 102.233.913,88 zł, co stanowi  103,11 % planowanych dochodów. Zrealizowane dochody są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 12.029.979,34 zł, co stanowi 13,34 % wzrostu.

Na dochody składają się:

– dochody bieżące w wysokości 91.699.463,12 zł wykonane na poziomie 101,03 % planu oraz
– dochody majątkowe w wysokości 10.534.450,76 zł zrealizowane na poziomie 125,72 % planu.

Wzrost dochodów budżetu w stosunku do 2019 roku wynika z następujących rodzajów dochodów:

– wzrostu o kwotę 5.227.365,23 zł dochodów na zadania zlecone budżetu państwa,
– otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.171.157,00 zł,- wzrostu dochodów własnych budżetu o kwotę  3.882.410,19 złWśród dochodów własnych na uwagę zasługuje rekordowo wysoki poziom pozyskanych unijnych dotacji rozwojowych w wysokości 6.914.335,64 zł.Poza tym udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.820.194,01 zł został wykonany w kwocie wyższej o 649.667,56 zł niż w poprzednim roku.Natomiast ze względu na zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych oraz skutków epidemii COVID-19, udział gminy w tym podatku w wysokości 17.904.204,00 zł był niższy o kwotę 1.602.027,00 zł niż w 2019 roku.Wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 17.578.145,44 zł są niższe o 213.132,01 zł niż w roku poprzednim. Zostały uszczuplone o kwotę 1.809.271,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXV.215.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 w wysokości 1.740.402,00 zł oraz na podstawie przepisów Ordynacja Podatkowa w kwocie 68.869,00 zł. Łącznie z pomocy finansowej oraz z wydłużenia terminu płatności tego podatku skorzystało 40 firm działających na terenie naszej gminy.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały w wysokości 91.569.315,24 zł, co stanowi 90,55 % planu. Na wydatki składają się:

– wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 82.113.789,85 zł, co stanowi 90,44 % planu oraz
– wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 9.455.525,39 zł, co stanowi 91,55 % planu.

W ramach wydatków majątkowych na gminne drogi wydatkowano kwotę 3.285.979,36 zł stanowiącą wydatki na 12 tytułów określonych w budżecie oraz kwotę 600.00,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych tj. przebudowy drogi nr 5297P na odcinku od miejscowości Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w miejscowości Głóski o długości ok. 2700 mb.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w oświacie wydano kwotę ogółem w wysokości 1.990.419,11 zł tj. 6 tytułów inwestycyjnych, w tym na adaptację pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola kwotę 1.627.478,11 zł.

Dla seniorów powstał za kwotę 432.664,92 zł tzw. ,,Klub Seniora” w wyniku realizacji zadania przebudowy pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.

W roku sprawozdawczym zakończona została wieloletnia inwestycja pt. ,,Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego” na ogólną kwotę 755.105,00 zł, gdzie na 2020 rok przypada kwota 750.000,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują również nakłady na modernizację, doposażenie wiejskich świetlic oraz budowę altan, placów zabaw itp. gdzie wydano kwotę 272.664,24 zł, która obejmuje wydatki na 10 tytułów inwestycyjnych.

Na poprawę infrastruktury sportowej wydano kwotę 797.349,60 zł, w tym na modernizację skateparku w Nowych Skalmierzycach kwotę 560.000,00 zł

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje między innymi na następujące cele:

– w kwocie 131.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
– w kwocie 33.846,50 zł na dofinansowanie budowy zbiorników na wodę deszczową,
– w kwocie 285.546,85 zł na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne.

Rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 10.664.598,64 zł. W roku 2020 gmina nie zaciągała zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji.

            Spłaty zaciągniętych pożyczek oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w 2020 roku wynoszą ogółem kwotę 2.425.608,00 zł.

            Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2020 rok wynosi kwotę 19.075.854,85 zł i stanowi 18,66 % zrealizowanych dochodów.

            W wyniku działalności inwestycyjnej wartość gminnego majątku tj. tzw. aktywów trwałych zwiększyła się o kwotę 3.469.873,69 zł i wynosi 126.642.047,25 zł.

            Największą pozycję majątku trwałego stanowią środki trwałe o wartości księgowej netto w wysokości 113.382.328,92 zł.

Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości 11.763.004,42 zł obejmujące:

– udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, które według ceny nabycia wynoszą 1.861.004,42 zł, stanowiące 1.646 udziałów,
– udziały w spółce komunalnej pod nazwą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach o wartości 9.901.000,00 zł, stanowiące 19.802 udziały, po 500,00 zł każdy,
– 1 udział o wartości 1.000,00 zł w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem 833.881,21 zł.