Dofinansowanie do usuwania azbestu [do 10 czerwca]

530

Gmina Nowe Skalmierzyce prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest. Wnioski można składać do 10 czerwca 2020 r. Warunkiem otrzymania jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami.

W programie mogą wziąć udział:

a)    osoby fizyczne,
b)    wspólnoty mieszkaniowe,
c)    działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki,

posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Sfinansowanie działania obejmuje łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 5 000 zł.

Aby wziąć udział w programie należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie – usunięcie.
2. W zgłoszeniu podać miedzy innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się:

a)    oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku osób fizycznych,
b)    kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych,
c)    uchwałę PZD ustanawiającą na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa cywilno – prawna zawarta w formie aktu notarialnego ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania działki – w przypadku członka Polskiego Związku Działkowców lub umowa dzierżawy działkowej bądź inny dokument,
d)    kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i unieszkodliwienie,
e)    informacje o wyrobach zawierających azbest. 

Więcej informacji i wnioski: http://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/dofinansowanie-do-usuwania-azbestu